WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji o tabliczkach oraz innych oznakowaniach znajdziesz na stronie producenta.

www.RAMA.net.pl

Tabliczki przydrzwiowe | tabliczki informacyjne

Polityka prywatności

Sklep internetowy RAMA przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 

Sklep internetowy RAMA starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sklep internetowy

RAMA sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia sklepu internetowego RAMA.

W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym sklep internetowy RAMA informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2.-6.13. Regulaminu zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.

Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy RAMA jest firma RAMA Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mrozowej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000340421, identyfikująca się numerami NIP: 6782681648, REGON: 351558701, będąca właścicielem sklepu internetowego RAMA.

Zbiór danych osobowych klientów sklepu internetowego RAMA oraz użytkowników sklep.rama.net.pl (w Regulaminie określanych jako „Kupujący”) został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.

Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.

Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.

Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie mogą być usunięte na żądanie Kupującego.

Kupujący mają prawo do:

– poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych; 
– żądania usunięcia swoich danych osobowych;
– zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e-mail na adres sklep@rama.net.pl, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres sklepu internetowego RAMA.

Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją sklepu internetowego RAMA. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze sklepu internetowego RAMA. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego RAMA.

Wróć na górę strony